President:

Bharat Kumar

P O Box 9730

Nadi Airport - Fiji

Phone: +679 9920378

Email: bharatkumar9730@gmail.com

 

 

 

Vice President:

Kala Rajesh Solanki

P O Box 34

Nadi - Fiji

Phone: +679 9228052

Fax: +679 6702146

Email: solankikala@hotmail.com

 

 

Secretary:

Dipal Bhagwan

P O Box 172

Nadi - Fiji

Email: dipalbhagwan@gmail.com

 

 

 

Treasurer:

Dharmesh Motiram

P O Box 202

Nadi - Fiji

Phone: +679 7771093

Fax: +679 6702447

Email: dharmesh@motiram.com

 

Contact Us

Copyright 2018 Nadi Kshatriya Seva Samaj. All rights reserved.